Wynajęcie lokalu wiąże się ze sporządzeniem umowy najmu. Jej treść powinna zawierać elementy wymagane przez przepisy prawa, ale przede wszystkim regulować relacje pomiędzy najemcą a wynajmującym. Warto wiedzieć, jakie punkty powinna zawierać właściwie opracowana umowa.

Zabezpieczenie interesów

Dobrze przygotowana umowa najmu służy zabezpieczeniu interesów każdej ze stron. Porozumienie, które w trosce o przejrzystość sytuacji sporządza się w formie pisemnej, uwzględnia warunki najmu oraz precyzuje prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy. Podpisany dokument chroni na wypadek przyszłych pretensji czy nieporozumień.

Najważniejsze kwestie

Umowa najmu jest wiążącym dokumentem, który reguluje zagadnienia budzące niepokój. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z doświadczenia pracowników biura nieruchomości. Umowa najmu powinna uwzględniać następujące kwestie:

  • Podstawowe dane – potwierdzone wglądem do dokumentów tożsamości informacje o stronach umowy oraz wskazanie przedmiotu najmu, uwzględniające typ lokalu, jego adres, powierzchnię, a nawet stwierdzające jego stan prawny.
  • Czas najmu – umowę podpisuje się na określony czas, najczęściej na 12 miesięcy. Można też umieścić adnotację o przysługującym czasie do wypowiedzenia umowy lub terminie opuszczenia lokalu w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy.
  • Finanse – wysokość pobieranego czynszu tytułem najmu oraz inne opłaty związane z eksploatacją lokalu. Powszechnie nadmienia się o uiszczonej kaucji oraz o zadośćuczynieniu w wypadku uszkodzenia nieruchomości. W umowie określa się czas i sposób dokonywania płatności za wynajem.
  • Prawa i obowiązki stron umowy – istotny punkt umowy najmu, uzależniony od indywidualnej sytuacji, gdyż inne zapiski pojawią się w przypadku wynajmu biura czy mieszkania, a zupełnie osobne oczekiwania są podczas wynajmowania lokalów użytkowych czy usługowych. Powszechnie wśród obowiązków umieszcza się zapis o zakazie podnajmowania lokalu osobom trzecim oraz uściśla kwestie odpowiedzialności za poważne naprawy i konserwacje w lokalu.
  • Warunki wypowiedzenia umowy – uwzględnienie sytuacji, które sprawią, iż umowa zostanie rozwiązana przed upływem czasu.

Sporządzoną umowę powinni podpisać wynajmujący i najemca. Do dokumentu przeważnie dołącza się protokół zdawczo-odbiorcy przedstawiający stan techniczny wynajmowanego lokalu w momencie zawarcia porozumienia.

Wyszukaj artykuł